Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Life Cycle Analysis of olive oil (LCAOLIVE)

Ref. num.: “Vouchers for SMEs” – Code Num.: 53839913-05-000201
Project duration : Apr. 2011 – July 2011
Funding organization : Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs/O.P. “Competitiveness and Entrepreneurship”/Action “Vouchers for SMEs”
Amount of grant : € 7,000