Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Η κ. Τσίγκου είναι υποψήφια διδάκτορας και ερευνήτρια του εργαστηρίου Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

Είναι κάτοχος πτυχίου Χημείας (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2014), με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2016). Ο τομέας που εστιάζει αφορά την εκμετάλλευση και ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων μέσω της διεργασίας αναερόβιας χώνευσης. Έχει ασχοληθεί με υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου προς παραγωγή μεθανίου μέσω ταχύρρυθμου αναερόβιου συστήματος. Ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει για τα οργανικά αστικά απόβλητα και την αξιοποίησή τους προς παραγωγή βιοκαυσίμων και εδαφοβελτιωτικού. Στη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευσή της συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή σε συνέδρια βιοτεχνολογίας και επεξεργασίας/αξιοποίησης αποβλήτων καθώς και η παρακολούθηση σεμιναρίου για τη διαπίστευση εργαστηρίων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17025.