Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Valorization of the organic fraction of municipal solid wastes for biofuels production

Ref. num.: 12 / 122 / 4
Project duration : Sep. 2010 – Aug. 2013
Funding organization : : Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs/O.P. "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: Heracleitus II. Investing in knowledge society through the European Social Fund.
Amount of grant : € 45,000