Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Phenolic compounds production from microalgae and characterization of biomass residue for valorization in fish farms (AlgaPHESH)

Ref. num.: Τ6ΥΒΠ-00034/MIS 5045802
Project duration :2014-2020
Funding organization : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)/‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’- Τ6ΥΒΠ-00034/MIS 5045802
Amount of grant : € 200.000,00 (€ 120.000 as partner)