Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2010) και εργάζεται ως τεχνικό προσωπικό στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

Έχει συμμετάσχει σε διάφορα χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, LIFE+, Interreg κλπ). Ασχολείται με αναλύσεις υγρών και στερεών δειγμάτων αποβλήτων, αναλύσεις υδάτων, φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις.