Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Τεχνικός Υπεύθυνος του ΕΒΙΜΗΤΕΠ, κάτοχος πτυχίου Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΤΕΙ Καλαμάτας, 2005) με Μ.Δ.Ε στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2008).

Έχει εξειδικευθεί στο σχεδιασμό και λειτουργία αντιδραστήρων για βιοτεχνολογικές διεργασίες παραγωγής αέριων βιοκαυσίμων και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων, και στην επεξεργασίας βιομηχανικών εκροών μέσω αερόβιων βιοδιεργασιών και φυσικοχημικών διεργασιών διαχωρισμού με μεμβράνες. Έχει ασχοληθεί εκτενώς με την Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (EIA) προϊόντων και διεργασιών με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών καθώς και με την τεχνοοικονομική αποτίμηση προϊόντων και διεργασιών. Έχει συμμετάσχει σε Εθνικά (Κουπόνια Καινοτομίας, Πρόγραμμα Συνεργασία), Ευρωπαϊκά (FP7, Eco-innovation, LIFE+, INTERREG, H2020), και Διεθνή (NATO SPS) προγράμματα στο τομέα της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας για την ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων βιοτεχνολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών.